Beleidsdoelstellingen 2020 - 2025

In 7 kernzinnen drukken we uit waarnaar dit bestuur de komende 6 jaren streeft.

Deze doelstellingen zijn nevengeschikt, we streven deze evenwaardig na:

Inwoners vinden Herent de beste plek om te wonen

We hebben nog steeds een baksteen in onze maag, ons huis is ons paleis, ons heiligdom. Als bestuur willen we waken over de leefbaarheid, de kwaliteit en de eigenheid van onze dorpen en buurten. Een aangename leefomgeving is belangrijk voor ons welbevinden en tevredenheid, een veilige thuis willen we immers allemaal. Verkeersveiligheid maakt daar zeker deel van uit.

Herent biedt kansen voor ontmoeting en beleving

Niemand is een eiland, door elkaar te ontmoeten leren we elkaar kennen en groeien onze wortels in onze gemeenschap. Als gemeente willen we sturen, ondersteunen en faciliteren. Ook hier met aandacht voor elke leeftijd, zowel qua infrastructuur als qua aanbod.

Herent komt tegemoet aan de sociale noden van haar inwoners

We willen dat elke Herentenaar een goed leven kan leiden. In de verschillende fasen van ons leven kan de gemeente een aanvullende rol spelen, voor jonge families maar zeker ook voor de ouder wordende Herentenaar. Bijzondere aandacht blijft daarbij uitgaan naar de meest kwetsbare inwoners.

Duurzaam handelen is een constante leidraad bij het nemen van beslissingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is allang het nieuwe normaal en vormt een maatstaf bij elke beslissing. We integreren dit langeretermijn denken zoveel als mogelijk in al ons handelen.

In Herent is er een goede mix van handelszaken en tewerkstelling

Herent ligt rug-aan-rug met een zeer goed uitgeruste stad, wat bijzondere uitdagingen biedt voor de lokale economie. Als bestuur willen we hierin versterken en ondersteunen.

Inwoners kunnen actief meedenken en meewerken aan Herent

Het beste Herent bouwen we met z’n allen. Inwoners willen actief meedenken over de invulling van het openbare domein, over de inrichting van de ruimte in onze dorpen, over de besteding van de middelen. Dit bestuur geeft er vorm aan en zoekt wegen om dit te bereiken.

Het bestuur beheert de middelen als een goede huisvader

Dit bestuur blijft de belastinggelden zuinig beheren. De opcentiemen en APB blijven ongewijzigd, en de schulden worden verder afgebouwd. Zo efficiënt mogelijk werken met de toegewezen financiën is en blijft onze opdracht.

Boekjaar 2019 is een overgangsjaar, zo uitdrukkelijk ingesteld door de Vlaamse Overheid. Het nieuwe bestuur, samen met de ambtenaren van onze administratie, krijgt een heel jaar de tijd om haar beleid  uit te werken en te vertalen naar actieplannen en acties. Tegen de herfst wordt het nieuwe meerjarenplan opgesteld, met de actieplannen en bijhorende acties en de budgettering ervan.