Lokaal werk

Onderwijs

Onderwijs is een cruciale bouwsteen voor de persoonlijke ontwikkeling van onze jongeren. Meer dan eender welk beleidsdomein vormt onderwijs een wissel op de toekomst, en verdient het te worden gekoesterd. Herent heeft op zijn grondgebied verschillende kleuter- en lagere scholen waar in totaal niet minder dan 1.800 kinderen schoollopen (cijfers 2015). Er is de gemeentelijke school GBS Toverveld, de vrije scholen De Kraal en Pastoor De Clerck, en de lagere school van de Vlaamse Gemeenschap, De Bijenkorf. Alle Herentse scholen zoijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke onderwijsraad. Dit is een overlegorgaan waar de scholen hun wensen, grieven en bezorgdheden die verband houden met de gemeente kunnen bespreken.

N-VA Herent vindt dat:

 • elke Herentse kleuter en lagere scholier onderwijs moet kunnen volgen in een school op het eigen grondgebied
 • alle scholen ongeacht het net waartoe ze behoren recht hebben op gemeentelijke (logistieke) steun (bijvoorbeeld zaalgebruik)
 • elke school voorschoolse en naschoolse opvang moet kunnen bieden in eenzelfde project over alle schoolvestigingen heen
 • samenwerking tussen scholen gestimuleerd moet worden voor cultuurbeleving en projecten zoals het fietsexamen, STRAP, en Victor Veilig
 • het gemeentelijk onderwijs verder uitgebouwd moet worden om voorbereid te zijn op de toename van het aantal inwoners in Herent

Financiën

N-VA Herent kiest resoluut voor gezonde gemeentefinanciën om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening hoog te houden en nóg te verbeteren. Zonder financiële ademruimte is het immers zeer moeilijk een actief en toekomstgericht beleid te voeren. Het gemeentebestuur wil in deze bestuursperiode in de eerste plaats de financiële schuld van Herent halveren: van bijna 47 miljoen euro in 2012 naar iets minder dan 23 miljoen euro tegen 2019, of anders uitgedrukt van 2.268 euro per inwoner naar 1091 euro per inwoner, ruim onder het gemiddelde voor het Vlaamse gewest.  Door een slim en voorzichtig beleid is Herent goed op weg om deze doelstelling effectief te realiseren.

De gemeente heeft volgende maatregelen genomen:

 • In 2014, 2015 en 2016 werden een aantal leningen vervroegd afgelost voor bijna 6,5 miljoen euro zonder ook maar één euro aan wederbeleggingsvergoeding te moeten betalen.
 • Schaalvoordelen bij de heraanbesteding van de gemeentlijke verzekeringsportefeuille heeft  de gemeente een jaarlijkse besparing opgeleverd van 94.671,92 euro ofwel een besparing van 73,37 %.
 • De integratie van gemeente en OCMW verder vorm geven.
 • Het toepassen van een “efficiënt investeringsprogramma” waardoor de noodzaak tot externe financiering of vervreemding van het actief afneemt. 

Cultuur

Investeren in cultuur en kunsten is net zo evident als investeren in onderwijs, welzijnsvoorzieningen of sport. Herent biedt enorm veel mogelijkheden om cultuur te beleven. N-VA Herent engageert zich om de volgende verenigingen en activiteiten gemeentelijk te ondersteunen:

 • het gemeentelijke cultuurcentrum De Wildeman biedt een gevarieerd jaarprogramma aan met bekende artiesten en nieuwe talenten, makkelijke en moeilijkere programma’s, populaire en minder populaire genres
 • een jaarlijks, breed en laagdrempelig muziekfestival om in een gemoedelijke sfeer de sociale cohesie te versterken
 • ondersteunen van Herentse verenigingen, logistiek en financieel, op basis van een reglement. Erkende verenigingen kunnen aan een goedkoper tarief de gemeentelijke zalen huren.
 • laagdrempelige, open festiviteiten die op verschillende locaties in Herent het dorpsgevoel en de beleving ervan ondersteunen

GC De Wildeman is een gemeentelijke vzw die jaarlijks een budget ontvangt van het gemeentebestuur.  Deze werkingsmiddelen worden gebruikt om het jaarprogramma samen te stellen, zowel in het gemeenschapscentrum zelf als op verplaatsing binnen de gemeentegrenzen. De personeelskosten vallen volledig ten laste van de gemeente, bijvoorbeeld de programmator, theatertechnicus, conciërge, techniekers… GC De Wildeman wordt gestuurd door een Dagelijks Bestuur en een Raad van Bestuur. De jaarrekening van GC De Wildeman wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Binnen GC De Wildeman is het muziekfestival “Wild in ’t Park” actief. Hiervoor bestaat een aparte werkgroep die samen met een zeer grote groep vrijwilligers het festival op poten zet. De financiering van het festival is verwerkt in de begroting van GC De Wildeman.

Herent telt een groot aantal cultuurverenigingen.  Deze kunnen materiaal lenen bij de gemeente en beroep doen op logistieke steun. Erkende verenigingen kunnen een subsidie verdienen. De subsidiepot wordt op basis van een subsidiereglement verdeeld onder leiding van een subsidiecommissie bestaande uit leden van de cultuurraad.

De cultuurraad is de koepel, bestaande uit afgevaardigden van verenigingen. De cultuurraad organiseert zelf activiteiten, zoals de Openmonumentendag, een Taalquizspel of het cultuurforum, en behartigt de belangen van alle cultuurverenigingen.

De Heemkundige Kring en de stuurgroep Erfgoed richten zich enkel op Herent. Ook zij ontvangen een jaarlijks budget dat besteed wordt aan de werking: tentoonstellingen, uitgeven van boeken, archivering.

De Dienst Vrije Tijd van de gemeente is bevoegd voor cultuur, jeugd en sport. Vanuit deze dienst worden eenmalige en jaarlijkse evenementen ingericht, bijvoorbeeld Zomer op Straat, openluchtfestival Mollekesfest, 1 meimarkt… De medewerkers verlenen vaak ondersteuning aan verenigingen bij hun festiviteiten.